• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta DUF "ŠIB-AR" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta DUF "ŠIB-AR" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15) i Rješenja o odobrenju ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 04/1-19-360/15 od datuma: 14.01.2016. godine, FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d., sa sjedištem u Sarajevu, ul. Pofalićka 5, objavljuje:

IZVJEŠTAJ o uspješno završenoj Ponudi za preuzimanje za kupovinu dionica DUF „ŠIB-AR INVEST“ d.d. Sarajevo, simbol: SBARRK6

Ponuđač:  Fabrika duhana Sarajevo, Pofalićka 5, 71000 Sarajevo

Ciljno društvo:  "DUF ŠIB-AR Invest“  d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Skenderija 48, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ukupan broj dionica Emitenta:  Dionički kapital Emitenta sastoji se od 12.924 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 171,00 KM svaka

Vlasnički udjel Ponuđača u Emitentu prije ponude za preuzimanje: Broj dionica Emitenta koje Ponuđač posjeduje je 7.024 odnosno 54,3485 % redovnih dionica

Dionice na koje se ponuda za preuzimanje odnosila:  Ponuda za preuzimanje se odnosila na preostale redovne dionice Emitenta, koje nisu u vlasništvu Ponuđača, u ukupnoj količini od 5.900 dionica ili 45,6515% od ukupne emisije dionica Emitenta

Broj dioničara koji su prihvatili ponudu za preuzimanje: Ponudu za preuzimanje je prihvatilo 15 dioničara.

Broj deponovanih dionica koje je Ponuđač isplatio:  Putem ponude za preuzimanje kupljene su 4.933 dionice, odnosno 38,1693 % od ukupno emitovanih dionica Emitenta

Broj deponovanih dionica za koje je sporna činjenica deponovanja ili povlačenja: Nema dionica za koje je sporna činjenica deponovanja ili povlačenja

Broj stečenih dionica nakon ponude za preuzimanje: Ukupan broj dionica u vlasništvu Ponuđača nakon provedene ponude za preuzimanje iznosi  11.957 dionica ili 92,5178 % od ukupnog broja emitovanih dionica Emitenta

Cijena:  Plaćena cijena po jednoj dionici je iznosila 120,00 KM, odnosno 70,1754 % od nominalne vrijednosti dionice.

Rok važenja ponude za preuzimanje: Rok važenja ponude za preuzimanje je bio 28 dana od dana njenog objavljivanja, odnosno od  23.01.2016. do 20.02.2016. godine.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponudu za preuzimanje za vrijeme važenje iste:  AW Broker d.o.o. Sarajevo, sa  sjedištem u Sarajevu:  Džemala Bijedića 144, Telefoni: +387 33 766 726, Fax: +387 33 766 727  

Objavljeno dana 27.02.2016. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“.