• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15) i Rješenja o odobrenju ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 04/1-19-361/15 od datuma: 14.01.2016. godine, FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d., sa sjedištem u Sarajevu, ul. Pofalićka 5, objavljuje:

IZVJEŠTAJ o uspješno završenoj Ponudi za preuzimanje za kupovinu dionica „UNIS“ d.d. Sarajevo, simbol: UMISRK2

Ponuđač:  Fabrika duhana Sarajevo, Pofalićka 5, 71000 Sarajevo

Ciljno društvo:  "UNIS“ d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Envera Šehovića 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ukupan broj dionica Emitenta:  Dionički kapital Emitenta sastoji se od 4.144.165 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 10,70 KM svaka

Vlasnički udjel Ponuđača u Emitentu prije ponude za preuzimanje: Broj dionica Emitenta koje Ponuđač posjeduje je 1.983.736 odnosno 47,8682 % redovnih dionica

Dionice na koje se ponuda za preuzimanje odnosila:  Ponuda za preuzimanje se odnosila na preostale redovne dionice Emitenta, koje nisu u vlasništvu Ponuđača, u ukupnoj količini od 2.160.429 dionica ili 52,1318 % od ukupne emisije dionica Emitenta

Broj dioničara koji su prihvatili ponudu za preuzimanje: Ponudu za preuzimanje je prihvatilo 9 dioničara.

Broj deponovanih dionica koje je Ponuđač isplatio:  Putem ponude za preuzimanje kupljene su 11.585 dionice, odnosno 0,2795 % od ukupno emitovanih dionica Emitenta

Broj deponovanih dionica za koje je sporna činjenica deponovanja ili povlačenja: Nema dionica za koje je sporna činjenica deponovanja ili povlačenja

Broj stečenih dionica nakon ponude za preuzimanje: Ukupan broj dionica u vlasništvu Ponuđača nakon provedene ponude za preuzimanje iznosi  1.995.321 dionica ili 48,1478 % od ukupnog broja emitovanih dionica Emitenta

Cijena:  Plaćena cijena po jednoj dionici je iznosila 3,19 KM, odnosno 29,8131  % od nominalne vrijednosti dionice.

Rok važenja ponude za preuzimanje: Rok važenja ponude za preuzimanje je bio 28 dana od dana njenog objavljivanja, odnosno od  23.01.2016. do 20.02.2016. godine.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponudu za preuzimanje za vrijeme važenje iste:  AW Broker d.o.o. Sarajevo, sa  sjedištem u Sarajevu:  Džemala Bijedića 144, Telefoni: +387 33 766 726, Fax: +387 33 766 727  

Objavljeno dana 27.02.2016. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“.