• Obavijesti

  • 1

Obavijesti

  • Obavijest o promjeni bankovnih računa +

    Poštovani klijenti, Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke Read More
  • Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo +

    Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene Read More
  • 1
  • 2

Obavijest o promjeni bankovnih računa

Poštovani klijenti,

Obzirom da je došlo do spajanja ASA banke naše i snažne sa ASA bankom d.d. Sarajevo, obavještavamo vas da je došlo i do promjene namjenskog računa za trgovanje.

Novi namjenski račun za trgovanje je: 1340011120246189 umjesto 1401011120006362

Novi račun je aktivan od 01.12.2022. godine.

Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta "UNIS" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15) i Rješenja o odobrenju ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 04/1-19-361/15 od datuma: 14.01.2016. godine, FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d., sa sjedištem u Sarajevu, ul. Pofalićka 5, objavljuje:

IZVJEŠTAJ o uspješno završenoj Ponudi za preuzimanje za kupovinu dionica „UNIS“ d.d. Sarajevo, simbol: UMISRK2

Ponuđač:  Fabrika duhana Sarajevo, Pofalićka 5, 71000 Sarajevo

Ciljno društvo:  "UNIS“ d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Envera Šehovića 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ukupan broj dionica Emitenta:  Dionički kapital Emitenta sastoji se od 4.144.165 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 10,70 KM svaka

Vlasnički udjel Ponuđača u Emitentu prije ponude za preuzimanje: Broj dionica Emitenta koje Ponuđač posjeduje je 1.983.736 odnosno 47,8682 % redovnih dionica

Dionice na koje se ponuda za preuzimanje odnosila:  Ponuda za preuzimanje se odnosila na preostale redovne dionice Emitenta, koje nisu u vlasništvu Ponuđača, u ukupnoj količini od 2.160.429 dionica ili 52,1318 % od ukupne emisije dionica Emitenta

Broj dioničara koji su prihvatili ponudu za preuzimanje: Ponudu za preuzimanje je prihvatilo 9 dioničara.

Broj deponovanih dionica koje je Ponuđač isplatio:  Putem ponude za preuzimanje kupljene su 11.585 dionice, odnosno 0,2795 % od ukupno emitovanih dionica Emitenta

Broj deponovanih dionica za koje je sporna činjenica deponovanja ili povlačenja: Nema dionica za koje je sporna činjenica deponovanja ili povlačenja

Broj stečenih dionica nakon ponude za preuzimanje: Ukupan broj dionica u vlasništvu Ponuđača nakon provedene ponude za preuzimanje iznosi  1.995.321 dionica ili 48,1478 % od ukupnog broja emitovanih dionica Emitenta

Cijena:  Plaćena cijena po jednoj dionici je iznosila 3,19 KM, odnosno 29,8131  % od nominalne vrijednosti dionice.

Rok važenja ponude za preuzimanje: Rok važenja ponude za preuzimanje je bio 28 dana od dana njenog objavljivanja, odnosno od  23.01.2016. do 20.02.2016. godine.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponudu za preuzimanje za vrijeme važenje iste:  AW Broker d.o.o. Sarajevo, sa  sjedištem u Sarajevu:  Džemala Bijedića 144, Telefoni: +387 33 766 726, Fax: +387 33 766 727  

Objavljeno dana 27.02.2016. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Izvještaj o završenoj ponudi za preuzimanje emitenta DUF "ŠIB-AR" d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 39. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15) i Rješenja o odobrenju ponude za preuzimanje od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 04/1-19-360/15 od datuma: 14.01.2016. godine, FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d., sa sjedištem u Sarajevu, ul. Pofalićka 5, objavljuje:

IZVJEŠTAJ o uspješno završenoj Ponudi za preuzimanje za kupovinu dionica DUF „ŠIB-AR INVEST“ d.d. Sarajevo, simbol: SBARRK6

Ponuđač:  Fabrika duhana Sarajevo, Pofalićka 5, 71000 Sarajevo

Ciljno društvo:  "DUF ŠIB-AR Invest“  d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Skenderija 48, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ukupan broj dionica Emitenta:  Dionički kapital Emitenta sastoji se od 12.924 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 171,00 KM svaka

Vlasnički udjel Ponuđača u Emitentu prije ponude za preuzimanje: Broj dionica Emitenta koje Ponuđač posjeduje je 7.024 odnosno 54,3485 % redovnih dionica

Dionice na koje se ponuda za preuzimanje odnosila:  Ponuda za preuzimanje se odnosila na preostale redovne dionice Emitenta, koje nisu u vlasništvu Ponuđača, u ukupnoj količini od 5.900 dionica ili 45,6515% od ukupne emisije dionica Emitenta

Broj dioničara koji su prihvatili ponudu za preuzimanje: Ponudu za preuzimanje je prihvatilo 15 dioničara.

Broj deponovanih dionica koje je Ponuđač isplatio:  Putem ponude za preuzimanje kupljene su 4.933 dionice, odnosno 38,1693 % od ukupno emitovanih dionica Emitenta

Broj deponovanih dionica za koje je sporna činjenica deponovanja ili povlačenja: Nema dionica za koje je sporna činjenica deponovanja ili povlačenja

Broj stečenih dionica nakon ponude za preuzimanje: Ukupan broj dionica u vlasništvu Ponuđača nakon provedene ponude za preuzimanje iznosi  11.957 dionica ili 92,5178 % od ukupnog broja emitovanih dionica Emitenta

Cijena:  Plaćena cijena po jednoj dionici je iznosila 120,00 KM, odnosno 70,1754 % od nominalne vrijednosti dionice.

Rok važenja ponude za preuzimanje: Rok važenja ponude za preuzimanje je bio 28 dana od dana njenog objavljivanja, odnosno od  23.01.2016. do 20.02.2016. godine.

Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponudu za preuzimanje za vrijeme važenje iste:  AW Broker d.o.o. Sarajevo, sa  sjedištem u Sarajevu:  Džemala Bijedića 144, Telefoni: +387 33 766 726, Fax: +387 33 766 727  

Objavljeno dana 27.02.2016. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Ponuda za preuzimanje "DUF ŠIB-AR Invest" d.d. Sarajevo

Obavještavamo Vas da je objavljena ponuda za preuzimanje za kupovinu dionica "DUF ŠIB-AR Invest“ d.d. Sarajevo, Skenderija 48, 71000 Sarajevo, simbol SBARRK6. Ponuditelj je FDS d.d. Sarajevo, Pofalića 5, 71000 Sarajevo. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 12.924 redovne dionice, nominalne vrijednosti 171,00 KM. Ponuditelj je vlasnik 7.024 dionice Emitenta, što predstavlja 54,3485 % ukupno emitovanih dionica Emitenta. Ponuda za preuzimanje se odnosi na 5.900 redovnih dionica na ime što predstavlja 45,6515 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 171,00 KM, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimaje nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima emitenta za sticanje svih dionica koji su predmet Ponude za preuzimaje. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 120,00 KM, što predstavlja 70,1754 %  od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponuda za preuzimanje u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Ponude za preuzimanje po cijeni navedenoj u Ponudi za preuzimanje. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, Telefon: +387 33 766 726 Fax: +387 33 766 725

Objavljeno dana 23.01.2016. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni avaz“.

Ponuda za preuzimanje "Unis" d.d. Sarajevo

Obavještavamo Vas da je objavljena ponuda za preuzimanje za kupovinu dionica "UNIS" d.d. Sarajevo, Envera Šehovića 54, 71000 Sarajevo, simbol UMISRK2. Ponuditelj je FDS d.d. Sarajevo, Pofalića 5, 71000 Sarajevo. Temeljni kapital Emitenta je podijeljen na 4.144.165 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 10,70 KM. Ponuditelj je vlasnik 1.983.736 dionica Emitenta, što predstavlja 47,8682 % ukupno emitovanih dionica Emitenta. Ponuda za preuzimanje se odnosi na 2.160.429 redovnih dionica na ime što predstavlja 52,1318 % od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 10,70 KM, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimanje nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuda za preuzimanje se upućuje svim dioničarima emitenta za sticanje svih dionica koji su predmet Ponude za preuzimanje. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 3,19 KM, što predstavlja 29,8131 %  od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponuda za preuzimanje u novinama. Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje koje su slobodno prenosive bez ograničenja, odnosno upisanih prava trećih lica ili tereta po drugom osnovu, bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana nakon zaključenja Ponude za preuzimanje po cijeni navedenoj u Ponudi. Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na tender ponudu: AW Broker d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ul. Džemala Bijedića br. 144, Telefon: +387 33 766 726 Fax: +387 33 766 725

 Objavljeno dana 23.01.2016. godine u dnevnim novinama „Faktor“ i „Dnevni list“.

Stranica 1 od 8